Què és la hidrometeorologia?

La Hidrometeorologia és la ciència (estretament lligada a la meteorologia, la hidrologia i la climatologia) que estudia el cicle de l’aigua en la naturalesa. Abarca l’estudi de les fases atmosfèrica (evaporació, condensació i precipitació) i terrestre (intercepció de la pluja, infiltració i escolament superficial) del cicle hidrològic i especialment de les seves interrelacions. Comprèn l’observació, processament i anàlisi del comportament dels elements hídrics, fonamentalment les descàrregues dels rius i els volums emmagatzemats en embassaments naturals i artificials, així com dels factors meteorològics.

El desenvolupament d’aquesta ciència ajuda a la comprensió dels fenòmens hidrometeorològics, així com al desenvolupament de sistemes i eines hidrometeorològiques que vénen sent cada dia més utilitzats per a l’observació, predició, modelització, prevenció i alerta, a les àrees de control d’inundacions i aplicacions específiques per al control i gestió d’embassaments.

Hidrologia

Esquema d’un vessant.
P: precipitació. inf: infiltració. Qb: flux subsuperificial. Qei: excès d’infiltració. Qes: excès de saturació.