Desarrollo y evaluación de un sistema de previsión de la amenaza de inundaciones relámpago en España

PERIODE: 01/01/2015 – 31/12/2017

ENTITAT FINANÇADORA: Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016

URL https://futur.upc.edu/16831363

La gestió hidrològica al nostre país en el marc de la Directiva d’Inundacions de la CE (2007) exigeix ​​la implantació de Sistemes d’Alerta Precoç d’Inundacions, especialment per anticipar les conseqüències de les inundacions en captacions torrencials petites i mitjanes. En aquest context, la modelització hidrològica precisa de la resposta hidrològica requereix dades que no sempre estan disponibles (per exemple, mesures d’escorrentia), un repte en l’estimació i ajustament dels paràmetres dels paràmetres de pluja-escorrentia en dominis més grans a alta resolució i temps de càlcul curts. . L’objectiu principal d’aquest projecte és el desenvolupament i avaluació d’un sistema de previsió de risc d’inundació amb fins a 2 dies d’antelació, que cobreixi un gran domini (Espanya) en alta resolució (1 km i 15 minuts), i adaptat al funcionament en temps real. . L’enfocament proposat va ser desenvolupat per primera vegada per l’equip de recerca en el projecte espanyol FFGRad (CGL2009-13139) i el projecte europeu IMPRINTS (FP7-ENV-2008-1-226555) i fins ara s’ha implementat en dues conques pilot a Espanya. La idea és que, en esdeveniments de pluja intensa amb períodes de retorn superiors a 10 anys, la pluja integrada a escala de captació sigui un precursor vàlid per identificar situacions d’emergència d’inundació. Per tant, les observacions i les previsions de pluja es poden agregar sobre la captació aigües amunt de cada punt de la xarxa de drenatge (amb una resolució d’1 km) per obtenir la variable utilitzada per estimar el risc d’inundació sobtada. Les entrades de pluja al sistema són: (i) camps de pluja de radar de la xarxa de radars de l’Agència Espanyola de Meteorologia (AEMET), (ii) previsions de pluja obtingudes per extrapolació d’observacions de radar (fins a 6 hores), i (iii) les simulacions del camp de pluja obtingudes amb un model de Predicció Numèrica del Temps (fins a 2 dies). La precipitació agregada aigües amunt de cada punt (cada cel·la d’1 km) s’utilitza com a proxy per estimar el risc d’inundació previst en el punt. El perill d’inundació es caracteritzarà mitjançant la probabilitat de superació (o període de retorn) de la pluja agregada prevista a cada subconca. Amb aquest objectiu, el projecte analitzarà diferents alternatives per caracteritzar la relació entre les variables intensitat-durada-freqüència de pluja (corbes IDF per a la pluja agregada) en cada punt de la xarxa de drenatge. Els resultats s’analitzaran des de dos punts de vista diferents: (i) avaluació de l’habilitat en la previsió d’inundacions per a diferents casos recents a diferents escales (des d’esdeveniments molt locals fins a regionals), i (ii) comparant el risc d’inundació previst amb el cabal. observacions i previsions a les conques dels rius Besòs (1020 km2) i Llobregat (5040 km2), on s’ha implementat el model de pluja-escorrentia distribuïda DiCHiTop (Corral et al. 2009).

  • 2021. Cassiraga, E.; Gomez, J.; Berenguer, M.; Sempere-Torres, D.; Rodrigo, J. Spatiotemporal precipitation estimation from rain gauges and meteorological radar using geostatistics. Mathematical Geosciences. Vol. 53 num. 4 p. 499-516. DOI: 10.1007/s11004-020-09882-1
  • 2019. Rigo, T.; Berenguer, M .; Llasat, M. C. An improved analysis of mesoscale convective systems in the western Mediterranean using weather radar.
    Atmospheric research. Vol. 227 p. 146-157. DOI: 10.1016/j.atmosres.2019.05.001
  • 2019. Corral, C.; Berenguer, M.; Sempere-Torres, D.; Poletti, L.; Silvestro, F.; Rebora, N. Comparison of two early warning systems for regional flash flood hazard forecasting. Journal of hydrology. Vol. 572 p. 603-619. DOI:10.1016/j.jhydrol.2019.03.026