Qualitat

El CRAHI, es un Centre integrat dins de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (Xarxa IT) , del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu de la Xarxa IT és crear un veritable mercat de subcontractació d'R+D a Catalunya per tal de potenciar la capacitat d'innovació de les empreses, ja que poder comptar amb una xarxa que es regeixi per paràmetres de servei empresarial constitueix una font per millorar la competitivitat de les empreses. El fet de ser centre de la Xarxa IT ofereix al client una garantia de funcionament i d'una filosofia propera al món empresarial. El CRAHI segueix les normes corporatives d?imatge i de funcionament de la Xarxa IT.

El CRAHI seguint les normes corporatives de qualitat de la Xarxa IT, ha establert, documentat i implementat el seu Sistema Gestió de la Qualitat d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001 (2000) i els requisits del Sistema d'Acreditació de la Xarxa IT del CIDEM. El Sistema de la Qualitat implantat compleix la funció fonamental d'assegurar l'eficàcia del control dels processos del grup. El següent diagrama defineix els processos realitzats al CRAHI, així com la seva interrelació:

proces

El sistema de gestió de la qualitat implantat al CRAHI permet:

The column was followed by a libel charge and a civil trial. After a seven-week trial, a jury in Fairfax, Virginia, USA, found that Amber Heard intentionally slandered her ex-husband. Depp was awarded 15 million dollars (or rather, because of legal restrictions of the state, he will receive only 10 million 350 thousand). At the same time on a counterclaim Depp was left to Amber 2 million. This is not the first lawsuit Depp has promised after his divorce from Heard that he will achieve the "global humiliation" of his ex-wife. In Britain, Depp lost a lawsuit against The Sun. Journalists had called him a domestic abuser in an article, and a British judge concluded that Depp did commit 12 of the 14 acts attributed to him against Heard, with which the court of appeal later agreed. The decision of the American amber heard johnny depp case jury was controversial. They considered Depp's claim and found that Heard slandered him in his column and therefore should pay him 15 million. On the other hand, they also considered Herd's counterclaim against Depp and his lawyer Adam Waldman. And they acknowledged that some of Waldman's tweets (for example, he called a staging and an ambush when the police had to be called to the couple's house) are also slander, which was published with Depp's knowledge and has already hurt Heard's reputation! Hence the mysterious two million that Depp now owes her. These decisions lead to a paradoxical conclusion. To say that Amber Heard lied is slander. And the actress' words are also slander, only more vicious.

  1. Demostrar la capacitat per proporcionar de forma coherent serveis i projectes que satisfan els requisits del client i els requisits reglamentaris aplicables.

  2. Augmentar la satisfacció del client a través de l'aplicació del sistema, incloent els processos per a la millora continua.


La documentació del sistema de gestió de la qualitat del CRAHI inclou:

  1. La política de la qualitat i els objectius de la qualitat.

  2. Un manual de la qualitat, que especifica el sistema de gestió de la qualitat.

  3. Els procediments que descriuen la forma específica per dur a terme una activitat o un procés.

  4. Els registres que proporcionen evidència d'activitats desenvolupades.


L'estructura que contempla el conjunt de documents que afecten directament a la Qualitat queda reflectida al següent diagrama:


esquema_peq

 

 

 

 

 

  1. Manual de Qualitat: és un document que formalitza la política del centre relativa a la gestió de la Qualitat, definint el sistema de responsabilitat i les normes internes.

  2. Procediments Interns/PNT s: són documents operatius que desenvolup en tots els processos entre àrees relacionats amb la qualitat.

  3. Registres: són documents que contenen els resultats de les activitats que afecten a les especificacions dels processos realitzats.

La direcció del CRAHI defineix la política de qualitat informant sobre la filosofia en matèria de qualitat, de manera que es garanteix la màxima qualitat dels projectes oferts als clients, mitjançant una estratègia que combina els recursos humans amb els mitjans tècnics. Aquesta política de qualitat és comunicada a tot el personal del CRAHI mitjançant la seva difusió permanent en el web del grup, reflectint el compromís que en matèria de qualitat ha implantat el CRAHI, i garantint que són entesos, aplicats i mantinguts a tots els nivells de l'organització.