Objectius


Els principals objectius del grup són:


estudi Disseny hidrològic del riu Guadiamar. Estudi encarregat per la Junta d'Andalucía.

estudi Model de previsió de cabals del SAHBE. Encarregat per CLABSA.

  1. Desenvolupar algorismes i models hidrològics i meteorològics integrats per a la previsió dels recursos hídrics.

  2. Desenvolupar eines hidrometeorològiques de suport a la decisió adaptades als diferents camps de la gestió del cicle de l'aigua en la zona Mediterrània.

  3. Donar suport analític, numèric i experimental a les empreses del sector per tal de dissenyar solucions innovadores als nous problemes del món de l'aigua (quantificació de recursos, estimació i anticipació dels riscs, previsió i presa de decisions, quantificació d'impactes, etc...).

  4. Formar personal investigador qualificat, capaç de treballar amb els millors grups internacionals, i amb experiència en el disseny de solucions operacionals en el camp de la hidrometeorologia.

  5. Esdevenir un motor en el desenvolupament de la cultura de la innovació en les empreses del sector de la hidrologia i la meteorologia, i un referent per la transferència de tecnologia.